مطالعات فرصت

بدون ديدگاه

متخصصان و تیم های تخصصی در زبدگان در مرحله انجام مطالعات فرصت در جستجوی یافتن شواهد، مستندات و تحلیل هایی هستند که نشان دهد مسئله و یا فرصت واقعی که توسط مشتریان و مخاطبانش شناسایی شده است، ارزش حل کردن دارد تا بدین وسیله خطرات ناشی از عدم شناسایی و تشخیص درست مسئله بسیار کاهش بیابد. سپس راهکارها و ایده هایی ارزشمند با قابلیت تبدیل به کسب و کاری سودآور و مداوم برای حل و یا برطرف نمودن مسئله مطرح، و در قالب مدل و بوم کسب و کار به عنوان ورودی مرحله مطالعات امکان سنجی در نظر گرفته شوند. به طور کلی در مطالعات فرصت موارد زیر در حوزه های مربوط به هریک از صنایع مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند:

 • اندازه بازار
 • منابع موجود در منطقه
 • تقاضای بالقوه و فعلی
 • شرایط صادارات و واردات
 • رقبا و شرکت ها
 • سرمایه گذاری و سیاست ها
 • هزینه های تولید
 • پتانسل سود آوری

نکات مهمی که در زبدگان در مطالعات فرصت مد نظر قرار می گیرد نیز شامل موارد زیر است که در برآورد مدت زمان و هزینه انجام آن تأثیر گذار است:

 • حوزه و صنعت مورد بررسی و مطالعه
 • میزان در دسترس بودن اطلاعات آن حوزه
 • میزان در دسترس بودن مستندات و بررسی های خود شتریان
 • وجود فشارهای زمانی و مکانی با توجه به موضوع و شرایط موضوع مورد بررسی
 • کیفیت و میزان دقت بررسی ها و مطالعات

مراحل انجام مطالعات فرصت و ارائه خروجی نهایی:

 1.  طرح موضوع و برقراری ارتباط با مشتریان توسط زبدگان و یا مراجعه متقاضیان به زبدگان
 2. تکمیل فرم درخواست و یا دریافت مشاوره تلفنی
 3. تماس با متقاضیان از طرف متخصصان زبدگان
 4. برگزاری جلسه مشخص شدن ابعاد موضوع در صورت نیاز
 5. ارائه شرح خدمات توسط زبدگان به متقاضیان
 6. انعقاد قرارداد همکاری فی مابین
 7. انجام مطالعات فرصت و ارائه خروجی و گزارشات مطابق شرح خدمات توافق شده

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.